حبس ابد در انتظار پزشک آمریکایی که دختران را ختنه می‌کرد