جلوگیری از قاچاق ۲۵ کودک 4 تا 14 ساله در افغانستان برای آموزش انتحاری