جلسه عمومی در مورد آنارکو سندیکالیسم و PPAS جاکارتا (اندونزی)