توفان توییتری در اعتراض به بازداشت و سرکوب وکلا، فعالین مدنی و معترضان