تنها در تهران ۶۰۰ هزار سالمند زندگی می‌كنند كه تحت حمايت هيچ نهادی نيستند