تعداد بازداشت شدگان در اهواز به بيش از 400 نَفَر رسيد