تصاویر تجمع مردم روستاى جفير در اعتراض به قطع آب

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است