ترکیه ساخت دیوار مرزی ۵۵۶ کیلومتری با سوریه را به پایان رساند