تداوم اعتصاب آرش؛ گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان در اعتصاب غذا