تحریف آموزش از سوی حکومت در جهت آموزش ایدئولوژیک کودکان