تجمع و راهپیمایی مردم اهواز در اعتراض به قطع آب ، برق و ریزگردها