تجمع روز شنبه ساعت ۱۵ در یزد میدان مجاهدین «بهشتی»

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است