تجمع جوانان در پارک آب و آتش توسط ماموران «به خشونت کشیده شد»