تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران، علامه، خوارزمی ، بهشتی ،ملی و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت