بیانیه اعلام موجودیت کمونالیسم اقتصادی زنان شمال سوریه