بوكاني ها نيز به كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو پيوستند