به یاد یروانت آبراهامیان، آنارشیست ارمنی که ملیّت ایرانی داشت

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است