برای خاطر تو

شعری از پرویز لک

شعر : برای خاطر تو

25 نوامبر English
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است