بدون طرح و برنامه انقلابی ، عمل انقلابی غیر ممکن است