با شرکت در این نظر سنجی و با کلیک روی لا بە حملە بە #عفرین مخالفت کنیم