بازداشت “کلتن کشاناک” و “فرات آنلی” روسای مشترک شهرداری دیاربکر