بازداشت هاى گسترده در آبادان و خرمشهر بعد از اعتراض به بى آبى و شورى آب همچنان ادامه دارد‎

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است