بازداشت شمارى از كاربران فضاى مجازى و يك شاعر اهوازى