بابک معصومی

کارتونی از بابک معصومی

کارتون : شوخی با اپوزیسیون؛ سرگیجه

3 آوریل English
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : نوروز پیروز!

17 مارس English
کارتونی از بابک معصومی

کارتون :جن بو داده و توله سگ فهیم

12 مارس English
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : آخرین درجۀ فساد

6 مارس اخبار روز
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : اپوزیسیون

23 فوریه English
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : دودوزه

20 فوریه English
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است