اینستاگرام آنارشیستهای بوکان فضایی برای معرفی و نشر اندیشه ی آنارشیسم