امروز يكشنبه وارد بيست و دومين روز اعتصاب بازاریان شهر بانه و وارد دومين روز اعتصاب بازاریان شهر جلفا