افزایش هورمون جنسی جلوی فعالیت ذهنی مردان را می‌گیرد