اعلامیۀ انسجام زنان مبارز افغانستان در پیوند به حوادث اخیر