اعتصاب 180 میلیون نفری در هند به خاطر دستمزد کارگران