اسید پاشی در اصفهان

اسید پاشی زنجیره ای به صورت زنان اصفهان و حمله زنجیره ای با چاقو به باسن زنان جهرم در یک راستا هستند

اسید پاشی بر روی دکتر انوری مدیر بیمارستان ضیائیان تهران در جهت منحرف کردن افکار عمومی است

30 نوامبر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است