استمرار خشکسالی درازمدت در ۹۰ درصد مساحت ایران و تردید های جدی در تأمین آب شرب و کشاورزی ایران در سال ۹۷