استفاده پلیس کلن از اسپری فلفل علیه معترضان چپ و آنارشیست