اسامی 54 زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با دول متخاصم زندانی هستند