اسامی شهرهای فاز دوم #اعتراضات_سراسری در ۱۲ بهمن تا 22 بهمن در حداقل ۷2 شهر ایران