از جانب فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان!