ارتش برزیل برای برقراری امنیت در ریودوژانیرو مستقر شد