اداره اطلاعات يك فعال فرهنگى و مدنى ساكن شهر ماهشهر را بازداشت كرد