اخراج گروهی مهاجران افغان در زمستان از ایران ضد انسانی است