اتحادیه کارگران سوئد ” ال او” خواهان آزادی کارگران زندانی در ایران است!