اتحادیه اروپا و آمریکا در آستانه جنگ تجاری بازرگانی