آمریکا تنها از دادن ویزا به تیم های رباتیک دختران افغانستان و گامبیا خود داری کرد