آشتی ملی با دیکتاتور احمقانه است

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است