آخرین اخبار لحظه به لحظه مستقیم شهروندان از حوادث مربوط به کابل