چگونه در سازماندهی نیروی سرکوبگر اختلال ایجاد کنیم؟