پیام پُشتیبانی وهَمبستگی کارگرانِ اتوبوسرانیِ سندیکالیست در استکهلم