نیمه شب نوشته ها – 78 – این مردم شور و سودایی دیگر در سر دارند