مصاحبه عصر آنارشیسم با تمنا « یکی از رفقای آنارشیست افغانستان»