ضرب و شتم شدید يكي از رفقاي فعال مجموعه عصر آنارشيسم