شباهت «رایا دونایفسکایا» زن تروتسکیت با «اما گلدمن» زن مبارز آنارشیست