سەرە خۆشی و هاۆ خە می خۆمان وەک دە ستە ی بە ڕێۆە بە ری سە ردە می ئانارکی ( عصر آنارشيسم)لە بنە ماڵە ی بە ڕێزی کۆڵبە رە گیان بە ختکردووە کان ڕادە گە ێنیین